Latest Posts

Nakoda Bheruji from Mysore Dadavadi
म्हारा जीवन मे घणो ठाट पाट,
भैरूजी थोरे दया सू आयो...!
थोरे दया सू आयो, भैरूजी थोरे दया सू आयो...!
थे अण वोजणी ने दीयो देखालो सपणे मे,
मै सूख संतान रो पायो...!
म्हारा जीवन मे घणो ठाट पाट,
भैरूजी थोरे दया सू आयो...!
थे अण कूवारा टाबरीया री सूणी अरदास आरती मे,
मै वरमाला साथे थोरे भी भैरूजी फूलडो रो हार मंगाईयो..!
म्हारा जीवन मे घणो ठाट पाट
भैरूजी थोरे दया सू आयो...!
जय होhttps://www.facebook.com/pages/Sri-Dadawadi-Mysore/104941929589852

No comments